Ar-ge ve İnovasyon Çözümleri

Endüstri 4.0, gömülü sistem teknolojisiyle akıllı ürün üretim süreçlerini birleştirecek, yeni bir teknolojiyi ortaya çıkaracak, bu teknolojiyi iş modellerine, üretim zincirlerine ve sanayiye aktaracaktır. Düşünce üretiminden markalaşmış ve pazar payına ulaşmış ürün üretimine kadar tüm döngüyü ve eko sistemi yönetecek ve işletecek bireylere ve kurumlara yatırım yapılması gerekmektedir. Ülkemiz için fikriyle, projesiyle, ar-gesiyle, teknolojisiyle, inovasyonuyla, markalaşmış ve pazarlaşmış ürünüyle bir üretim modeli geliştirilmesi zorunluluk olmuştur. Bu durum, eğitim odaklı bir düşünce devrimini zorunlu kılmaktadır. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yapılan araştırmalar dünyadaki bu hızlı dijital değişime ayak uydurmak ve öncü olmak zorundadır.

EDULAB, bu düşünce devrimine katkı sağlayacak teknoloji ve inovasyon odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla Endüstri 4.0’ın önkoşulu olan Eğitim 4.0 gerçeğine katkı sağlamayı planlamaktadır. Eğitimin dijitalleşmesi, bireysel ve kurumsal öğrenme yönetim sistemleri, kodlama ve düşünme becerileri geliştirme eğitim platformları, eğitim materyalleri geliştirme ve eğitim arama motorları oluşturma araştırma ve geliştirme alanlarımızı oluşturmaktadır.

Projeler

Eğitim Arama Motoru

EDUSURFER, profesyonel iş dünyasının sürekli olarak değişen eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak öğrencilerin ve çalışanların kendini geliştirme ve kariyer planlaması çerçevesinde ulusal boyutta aradıkları doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve sertifikalı eğitim programlarına en kısa sürede ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir platformdur. Eğitim motoru işlevi görecek olan bu platform, devlet ve özel üniversite ayrımı yapmaksızın üniversitelerin lisans programları, ar-ge altyapıları, sosyal imkanları ve özellikleri konusunda en doğru bilgileri tek bir dokunuşla lise mezunları için sunacaktır. Ayrıca, yaygın eğitimden faydalanma şansı olan bireylerin kişisel gelişim, dikey ve yatay kariyer planlaması için en uygun ulusal ve uluslararası akreditasyonu ve sertifikasyonu bulunan eğitim kurumlarının hizmetlerine kolayca ulaşmaları sağlanacaktır. Geliştirilecek olan yüksek kullanıcı deneyimi ve aktif filtreleme özellikleri sayesinde kişiler istedikleri eğitimlere hızlı bir şekilde ulaşabileceklerdir. Kişisel ve kurumsal üyelik sistemi ile çalışacak olan eğitim arama motoru aracılığıyla nitelikli örgün ve yaygın eğitim ihtiyacı olan bireyler ile eğitim hizmetini veren örgün ve yaygın eğitim kurumlarını en iyi şartlarla eşleştirmek amaçlanmaktadır. Eğitim arama motoru birey ve kurumlara sunacağı yer, ücret, sertifikasyon, tarih, imkanlar, fırsatlar, özellikler vb. geniş filtreleme imkanı ile etkin bir şekilde ihtiyaçları karşılayacaktır. Geliştirilecek olan sistem aynı zamanda kullanıcıların mesleklerini ve almış oldukları sertifikaları gözden geçirerek veri işleme yeteneği doğrultusunda onlara kariyer gelişimleri doğrultusunda önerilerde de bulunabilecektir. Özetle, eğitimle ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilecek kullanıcı uyumlu bir platform oluşturulması ve böylelikle eğitim ihtiyacı olan kişiler, eğitim kurumları ve eğitim planlamacıları için ortak bir bilgi edinme ve çalışma alanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Dijital Kodlama Geliştirme Platformu

Uzun dönemli ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen yüksek katma değerli teknolojik üretimin ana unsurlarını akıllı ve kontrol edilebilir sistemler oluşturmaktadır. Bunların en önemlileri arasında yer alan akıllı sistemlerin günlük hayatımızdaki payı her geçen gün artmaya devam ediyor ve gelişen bu teknolojilere bağlı olarak yaşam şeklimizde hızla değişmeye başladı. Bu teknolojilerin ana yapısını ise yazılım oluşturmaktadır. Değişen ve dijitalleşen yaşantımıza ise çocuklar çok daha hızlı bir şekilde adapte oluyor. Bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların içerisinde büyüyen çocuklar aslında bu dünyaya çok yabancı değil. Aslında insan beyni doğuştan dijital unsurları algılamaya ve soyut düşünceler geliştirerek dijital ortam uygulamalarını kullanma yeteneğine sahip. Çocukların bu yetenekleri kullanılarak öğrenime başladıkları andan itibaren dijital ortamlarda yazılım eğitimi de verilebilir. Günümüzün popüler konusu sanayi 4.0, bilgi iletişim teknolojileri ile makinelerin ve değer zincirindeki üreticilerin birbirine bağlı çalıştığı gelecek üretim modeli olarak önümüzde durmaktadır. Artan akıllı cihazlar ve robot istihdamı nedeniyle bu günün öğrencilerinin %65’nin icat edilmemiş işlerde çalışacağı öngörülmektedir.

Bunun farkında olarak, çocuklarımızın akıllı cihazları sadece kullanan değil yönlendirebilen olması noktasında kodlama ve algoritma eğitimi verebilmek amacıyla, çocuklara özel olarak geliştirilmiş bir platform geliştirmeyi amaçlamaktayız. Temel algoritma bilgisinin verileceği bu eğitim ile birlikte çocukların, fen ve sosyal bilimlere olan ilgileri gelişecektir. Temel algoritma geliştirme yeteneği gelişen çocukların öğrendikleri bilgilerin ışığında, yeni bir şey üretme heyecanı artacak ve problem çözme yetenekleri de artacaktır. Alacakları kodlama bilgisi ile birlikte, okulda öğrendikleri bilgileri gelecekte nasıl kullanacaklarını eğitimin işlendiği platform sayesinde görecek ve bu sayede öğrenme istekleri artacaktır. Günlük konuşma dilinde bilgisayar ortamında yazılım geliştiren çocukların problem çözme yetenekleri hızlı bir şekilde gelişecektir. Düşünce yapısı gelişen çocuklar geleceğin dünyasına şimdiden hazır hale gelecektir. Z kuşağının bir temsilcisi olan günümüz çocuklarının dijital dünyaya merhaba diyerek başladığı bu çağda, onların bu konuda doğru şekilde eğitilmesi önemli bir konudur. Bu nedenle geliştireceğimiz uygulama sayesinde bu noktada bir katma değer sağladığımız gibi, diğer derslerle ilgili olarak yeni içerikler geliştirebilmek adına bir ortam sunmuş olacağız.

Düşünme Becerileri Geliştirme Uygulaması

Dünyamızda hızla gelişen bilim ve teknoloji, zihnimizi doğrudan etkilemekte ve üst düzeyde geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu durum eğitim alanında zihinsel becerilere odaklı eğitim yaklaşımlarını gündeme getirmektedir. Günümüz eğitim yaklaşımları, öğrenciyi bütün eğitim etkinliklerinin merkezine almakta, dil ve zihinsel becerilerini üst düzeyde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Zihinsel becerilerin kalbi düşünme ve sorgulamadır. Düşünme ve sorgulama, bireyin zihinsel işlem ve süreçlerini harekete geçirmekte, problem çözme, karar verme ve kavramlaştırma becerilerini geliştirmektedir. Böylece öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme gibi üst düzey beceriler daha hızlı geliştirilmektedir. Bu nedenle son yıllarda öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme üzerinde ısrarla durulmaktadır. Bunlara ek olarak bireyin psikolojik gelişimine katkı sağladığı ve başarı şansını artırdığı da bilinmektedir.

Eğitimin önemli amaçlarından biri de öğrencilerin yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, üst düzey düşünme gibi becerilerini geliştirmektir. Bu süreçte düşünme işlem, süreç ve becerilerine ayrı bir önem verilmekte, bunları özel olarak hazırlanmış programlarla geliştirmeye çalışılmaktadır. Bu anlayıştan hareketle düşünme eğitimi programları hazırlanmakta, öğrencilere düşünmenin temel becerileri, teknikleri ve üst düzey becerileri öğretilmektedir. Bu programlarla öğrencinin sadece düşünme becerilerine değil, yaşamına ve geleceğine de yön verilmeye çalışılmaktadır. Görüldüğü gibi araştırmalar, bilgi edinme sürecinin önemli bir bileşeni olan düşünme becerilerinin, okullarda kendiliğinden doğal olarak gelişmediğini göstermektedir. O halde bu becerileri geliştirmek için farklı arayışlara girmek kaçınılmaz olmaktadır.

Bu açıklamalar ışığında, çocuklarımız için hayati önem taşıyan düşünme becerilerinin gelişimi ve bilimsel, analitik, eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme türlerinin kullanımının davranış haline gelmesi için EDUGINEER olarak “EDUTHINK” ismini vediğimiz bir yazılım geliştirme çalışmamız başlamıştır. Z kuşağının en büyük özelliğinden bir olan dijital ortamda vakit geçirme süresinin uzunluğunu da kullanarak çocuklara ilgi ve motivasyonlarının yüksek olduğu bu platformda bir mobil uygulama aracılığıyla ulaşmayı hedefliyoruz. Bu uygulamanın sadece çocukların düşünme becerilerinin gelişime değil, aynı zamanda akademik başarılarına ve dünyadaki değişime uyumlarına da katkı yapacağını inanıyoruz.

Kurumsal Eğitim Tasarım ve Takip Platformu

Sektörün ve kurumların gelişimine ve değişimine uyum ve katkı sağlamada en temel bileşenlerden biri eğitim faaliyetleridir. Eğitim faaliyetlerini merkeze alan ve çalışanlarının gelişimine önem veren kurumlar sektörde en plana çıkan kurum özelliğini taşımaktadır. Ancak, bütünsel bir bakış açısıyla kurum çalışanlarının her biri için uygun eğitimleri planlamak ve gelişimini takip etmek uzmanlık ve çaba gerektiren bir uğraşdır. Bu nedenle, system yaklaşımı ile kurumların eğitim planlamaları ve uygulamalarını yönetecek çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

EDUGINEER olarak “EDUSIGN” projemiz aracılığıyla, kurumların uzun vadeli eğitim planlamalarını yönetecek; kişisel, konumsal ve birimsel yıllık eğitim takvimi hazırlayacak; performans sonuçlarını ve kariyer gelişim planları ile ilişkilendirecek; kurum içerisinde sektörel, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını tespit etme; genel merkez, bölgeler ve şubeler arasında eğitim entegrasyonunu güncelleyecek; eğitim konusunda alınacak hizmetlerin sürecini yönetecek; düzenlenen eğitimlerin verimliliğini kontrol edecek ve üst yönetime raporlayacak; eğitimlerin bireye ve kuruma katkısını ve sürekliliğini tespit edecek; bireysel potansiyel ve performansları tespit edecek ve her konuda üst yönetime raporlama yapabilecek bir eğitim tasarım ve takip platformu geliştirme üzerinde çalışıyoruz.

The message will be closed after 20 s